Tercer Congrés Confederal de la CNT
Madrid, 11 - 16 de juny de 1931

Després de la dictadura del general Primo de Rivera (1923 - 1930), que havia prohibit la CNT, es va aquest congrés que culminava la reorganització de la CNT dins de la legalitat republicana.

Hi van assistir 418 delegats de 230 poblacions, que representaven a 535.565 afiliats de 511 sindicats. La delegació catalana estava representada per 129 delegats de 92 poblacions i 296.459 federats.

Àngel Pestaña en nom del comitè nacional va fer el discurs inaugural, i després Francesc Arín (secretari general des de finals de 1930) parlà en nom del Comitè (*).
(*) Comitè:
Francesc Arín, Àngel Pestaña, Progreso Alfarache, Manuel Rivas, Rafael Baldó, Manuel Germán i Ramon Artoneda.

Va presidir la mesa de primera sessió Francesc Isgleas de Sant Feliu de Guíxols i van actuar de secretaris Juan Ramón Moreno i Gabriel González, tots dos de Sevilla.

ORDRE DEL DIA:

1er. Informe del Comitè Nacional
2on. Gestió del Comitè nacional anterior
3er. Pla de reorganització de la CNT. Necessitat de completar la seva estructura amb les Federacions Nacionals d’Indústria. Campanya Nacional de Propaganda i organització.
4rt. Organització dels obrers de la terra
5è. Reivindicacions de caràcter econòmic:

a) salari mínim.
b) disminució de la jornada de treball.
c) lluita contra l’impost sobre els salaris.
d) lluita contra l’atur forçós

6è. Publicacions de la CNT.
7è. Estudi dels dictàmens que han de presentar-se al IV congrés de l’AIT i nomenament de delegats al mateix.
8è. Posició de la CNT davant la convocatòria de les Corts Constituents. Pla de reivindicacions político-jurídiques-econòmiques que han de presentar-se a les mateixes.
9è. Assumptes generals.

Les poblacions que hi aportaren més delegats foren:

 • Barcelona ........ 55 delegats
  Madrid ............ 29
  Sevilla ............ 24
  Gijón .............. 19 delegats
  A Corunya ...... 19
  València ......... 13
  Saragossa ...... 13 delegats
  Màlaga ........... 10

 • Per nombre de Federats les principals localitats foren:
Localitat Federats
Barcelona 168.392
València 24.124
Sevilla 22.695
Saragossa 16.232
Badalona 13.888
Màlaga 12.540
Gijón 11.526
Terrassa 10.798
Sabadell 10.523
Granada 8.305
Alacant 8.263
Manresa 7.069
A Coruña 6.369
Còrdova 6.344
Madrid 5.504
Granollers 5.300
Igualada 5.090
Mataró 4.680
Alcoi 4.435
Vilanova i la Geltrú 3.600

Cal deixar constància que el nombre d’afiliats assignats a una població concreta, no sempre es correspon amb l’àmbit geogràfic de la localitat, sinó que sovint s’inclouen els sindicats d’àmbit comarcal, la direcció dels quals s’ubicava a les localitats caps de comarca.

La composició de les meses de les altres sessions van ser:

Segona sessió:
President: Galo Díez de Eibar
Secretaris: Álvaro de Sotomayor de Madrid i Augusto Moises Alcrudo de Saragossa. Afusellat pels franquistes.

Tercera sessió:
President: Avelino González Entrialgo de Gijón
Secretaris: Segundo Blanco González de Gijón i Enrique Melchor Jáuregui de Navarra.

Quarta sessió:
Presideix: Valeriano San Agustín Zarza de Saragossa.
Secretaris: Eduardo (o José R) Suárez, d’A Coruña i Fernando Trigo de Manresa.

Cinquena sessió.
Presideix Miguel Mendiola Osuna de Sevilla. Afusellat pels franquistes.
secretaris: Juan Ramon (o Ramos)de Sevilla i Servet Martínez Vicente de Saragossa.

Sisena sessió
Presideix: Joan Peiró i Belis de Mataró
Secretaris: Ricardo Sanz García de Barcelona i J. Gómez de Barcelona.

Setena sessió
Presideix: José Villaverde d’A Coruña
Secretaris: Domingo Torres de València i José Juan Domènech de Barcelona.

Vuitena sessió
President: Antonio Pastor d’Alacant.
Secretaris: Avelino González de Gijón i Miquel González de Madrid.

Novena sessió
Presideix: Eusebio Carbó de Barcelona (va intervenir manifestant-se en contra el text de la ponència i va ser substituït per Niceto de la Iglesia de Santander)
Secretaris: Jaime Rosquillas Magriñà de Barcelona i José Llop de Barcelona.

10ena sessió
Presideix: Manuel Pérez de Barcelona
Secretaris: Iturbe de Sevilla i José Castejón de Sevilla.

11ena sessió
Presideix: Camil Piñón de Barcelona
secretaris: Nicasio Álvaro de Sotomayor de Madrid i J. Gómez de Barcelona

12ena sessió
Havia de presidir un delegat del Sindicat del Vidre de Barcelona, però en no presentar-se va presidir Julio Roig de Santander.
Secretaris: Eduardo Collado de Santiago i un delegat dels Paletes de Madrid (que desconeixem el nom).

13 sessió
Presideix: Emilio Calderón de Sevilla
Secretaris: Vicente Ballester de Cádiz i José Xena Torrents de Fígols.

14ena i última sessió
Presideix: Domingo Torres Maeso de València
Secretaris: José Castejón de Sevilla i Progreso Fernández de Jàtiva.
NOTA: Progreso Fernández és un pseudònim d’Antonio Fernández Bailén (Llíria, 1897 - València, 1996)

La primera sessió es va ocupar en els parlaments de presentació, en la verificació de les credencials i també hi va intervenir Rodolfo Rocker en nom de l’AIT.

En el decurs de la segona sessió es va expulsar Hilari Arlandis “porqué no es un trabajador. Pertenece a la Confederación por el mero hecho de tirar un semanario comunista “ Era militant del Partit Comunista Català i col-laborava en el periòdic “La Batalla”.
Es va discutir, acaloradament, si les votacions s’havien de fer per la totalitat dels afiliats representats, per unitats sindicals (un vot per unitat) o per un vot cada mil afiliats. No hi va haver acord. La mesa va proposar que les delegacions manifestessin el seu criteri per escrit i del recompte posterior s’escolliria la proposta majoritària.

En la tercera sessió la Comissió d’escrutini va donar a conèixer el resultat de la qüestió anterior,
132 delegats que representaven 291.395 federats a favor del vot per representats.
113 delegats que representaven 177.879 federats a favor del vot per sindicat.
13 delegats que representaven 18791 federats es van abstenir.
8 paperetes es van declarar nul-les.
La resta de delegats no hi van participar.

Després es passà a discutir un altre tema polèmic, el reconeixement de la FAI per a participar en les tasques del Congrés. La proposta va ser presentada pel Comitè de la CRTC (llegida a l'inici de la 1ª sessió). Les intervencions acalorades van produir una estona de confusió i un notable aldarull. El debat va quedar sense cap conclusió perquè no es va arribar a votar.

Va continuar Francesc Arín, presentant l’Informe de les activitats passades del Comitè on s’informava dels contactes i sol•licituds de col-laboració que havia rebut el Comitè de militars i polítics conspiradors, durant la dictadura del general Primo de Rivera. Van haver atacs verbals molt durs de les rengles faistes contra Joan Peiró i altres membres dels últims comitès. Peiró va donar explicacions molt raonades i aclaridores de les actuacions dels comitès, les quals van rebre el suport de Francesc Arín i de Pestaña entre d’altres. El tema van continuar a la cinquena sessió.

La cinquena sessió va començar amb l’amenaça de les delegacions de València i Asturias de retirar-se del Congrés, en protesta pels tumults que s’havien produït en les sessions anteriors.
La sessió va continuar amb l’aprovació d’una proposició de la CRTC rebutjant tota responsabilitat per l’actuació dels comitès durant la clandestinitat.

La sisena sessió, molt més tranquil-la, es va esmerçar en dues propostes: crear una escola d’oradors i organitzar una campanya estatal de propaganda i organització.

La setena i la vuitena sessió es van ocupar en el tema quart de l’ordre del dia: Organització dels obrers de la terra. Que es desglossà en dos apartats:

a) l'organització dels treballadors de la terra
b) programa de reivindicacions immediates del camperols.

Les conclusions sobre l’organització dels treballadors de la terra es resumia així:
La Federació d’Agricultors cenetistes estarà formada per jornalers, aparcers, masovers i petits propietaris camperols.

I les conclusions del programa de reivindicacions immediates van donar pas a unes declaracions grandiloqüents:

... el Consell fixa la seva actitud davant la qüestió agrària formulant les següents reivindicacions:

a) Expropiació forçosa sense indemnitzacions de tots els latifundis, deveses, vedats de caça i extensions cultivables declarant-les de propietat social. Anul.lació dels actuals contractes de tributació al propietari, per un altre que fixaran els sindicats en harmonia a les necessitats de cada localitat.
b) Confiscació del bestiar de reserva, llavors, arreus de conreu i maquinària que es trobi en poder dels terratinents expropiats.
c) Lliurament proporcional i gratuït en usdefruit d’aquests terrenys i efectes als sindicats de camperols per a l’explotació i l’administració directa i col.lectiva.
d) Abolició de contribucions impostos territorials deutes i càrregues hipotecàries que pesin sobre les propietats que constitueixen el mitjà de vida dels seus propietaris i cultivadors que ho treballin directament sense intervenció continuada ni explotació d’altres treballadors.
d) Abolició de contribucions, impostos territorials, deutes i càrregues hipotecàries que gravin les propietats que constitueixen el medi de vida dels seus amos i són conreats directament per ells, sense intervenció continuada ni explotació d'altres treballadors.
e) Supressió de la renda en diner o en espècies que els petits arrendataris es veuen obligats actualment a satisfer als grans terratinents i als intermediaris dedicats al sub-arrendament.

Abans d’acabar la sessió es va llegir l’extens dictamen que presentava la ponència del tema 3er de l’ordre del dia: Pla de reorganització de la CNT. Necessitat de completar la seva estructura amb les Federacions Nacionals d’Indústria.
Aquest també resultà un tema molt polèmic. La proposta que la CNT s’estructurés amb les Federacions Nacionals d’Indústria, ja havia estat rebutjada en el congrés de l’any 1919.
Tot i no formar part de la ponència, el dictamen fou redactat i defensat per Joan Peiró. El tema va ocupar tota la novena sessió i part de la desena. Els faistes Julio Roig, José Alberola i Joan García Oliver van atacar durament la proposta i entre d'altres coses van dir ”... amb el dictamen sorgeix un gran perill per a l’organització i els seus principis... les raons i motius que s’addueixen són de tipus marxistes i en consonància amb el desenvolupament d’aquesta economia”.
Tot i així la intervenció de Peiró fou prou convincent per la majoria dels delegats. La votació final (que reflectia les divergències que s’incubaven dins de la CNT) fou la següent:

a favor del dictamen: ........... 302.343 vots (244 sindicats)
en contra ............................ 90.671 vots ( 52 sindicats)
abstencions.......................... 10.957 vots
Només hi van participar el 75 % dels delegats.

A més, cal dir, que la resolució aprovada seria boicotejada pels militants de la FAI en les posteriors assemblees locals i regionals.

Entre la sessió núm. 10 i la núm. 11 es va debatre (poc) el tema 5è de l’ordre del dia (Reivindicacions de caràcter econòmic) i el tema 6è (Publicacions de la CNT).
En aquest darrer punt es va prendre l’acord de constituir una editorial que publiqués un diari confederal. Aquest periòdic va aparèixer amb el nom de “CNT”.
En la sessió núm. 12 es van elegir els delegats per assistir al IV congrés de l’AIT, que se celebraria a Madrid a partir del dia 15 de juny. Els delegats elegits van ser:
Eusebi Carbó, Avelino González, Nicasio Álvaro de Sotomayor, com a delegats directes i com a delegats indirectes, Ramón Acín, Feliciano Benito, Miguel Mendiola, Diego Parra, Manuel Pérez, José Robusté i José Villaverde.

En la 13ena sessió es va debatre el tema núm. 8 de l’ordre del dia (Posició de la CNT davant la convocatòria de les Corts Constituents. Pla de reivindicacions político-jurídiques-econòmiques que han de presentar-se a les mateixes). Va acabar com el rosari de l’aurora, amb 30 delegacions rebutjant l’acord.

En l’última sessió el Comitè va proposar, i el Congrés ho va aprovar, un nou sistema de votació proporcional que seria aplicable en tots els Plens, Congressos i reunions Nacionals, Regionals i Locals dels sindicats.

La proposta era:

d'1 a 500 federats 1 vot
de 500 a 1.000 2 vots
de 1.000 a 3.000 3 vots
de 3.000 a 6.000 4 vots
de 6.000 a 10.000 5 vots
de 10.000 a 15.000 6 vots
de 15.000 a 25.000 7 vots
de 25.000 en endavant 8 vots

I el tema que s’havia proposat (en l’apartat d’organització) de l’import i distribució del segell confederal, va quedar posposat per tal què un Ple de Regionals es pronunciés definitivament.

El Congrés es va donar per acabat a les quatre de la matinada del dia 17 de juny de 1931.

***

Tercer Congrés Confederal de la CNT
Madrid, 10-16 de juny de 1931.

Text de la Ponència sobre el punt 3er. de l’ordre del dia:

Pla de reorganització de la CNT.
Necessitat de completar la seva estructura amb les Federacions Nacionals d’Indústria.

La sessió vuitena del Congrés, va ser presidida per Antonio Pastor, d’Alicante, i actuaven de secretaris Avelino González, de Gijón y Miguel González, de Madrid.
Abans d’acabar la sessió es va llegir l’extens dictamen que presentava la ponència en qüestió, que contenia unes Consideracions preliminars seguides dels capítuls:

El Sindicato de Industria, Importancia de las Secciones, Comités de fábrica y talleres, Comités districtuales o de barriada, Visión del Sindicato de Industria y su conjunto, La Federación Nacional de Sindicatos, La Confederación Regional, La Confederación Nacional, Estructura administrativa.

1a.- La CNT representa los intereses generales a ella confiados por las Regionales. Las Regionales cuidan los intereses peculiares a las FF. LL. que representan. La Federación Nacional representa un interés general afectando al Conjunto de Sindicatos profesionales, con respeto de la autonomía de éstos. Comités Comarcales y Locales, sujetos al anterior ritmo.

2a.- El Sindicato de Industria acogerá en su seno a todos los trabajadores de una determinada industria. Ejemplo: el de la Edificación se compondrá de albañiles, peones, ladrilleros, picapedreros, canteros, mosaístas, pavimentadores, estucadores, yeseros, pintores en obras, caleros, cementistas, cerrajeros, fontaneros, cristaleros. Dentro del conjunto cada Sección mantendrá su personalidad. Sintetizando: El Sindicato no es más que una federación de Secciones profesionales de coincidencia profesional. Por otra parte, «Por función del Comité Central, es el punto concéntrico de las relaciones entre las Secciones que componen el Sindicato. Siendo las Secciones autónomas, cada una de ellas gestiona sus intereses en armonía con el conjunto sindical. Mediante el nexo federativo nacional, el Sindicato queda en relación estrecha con el resto de Sindicatos similares del país, a los efectos de entendimiento y solidaridad.

3a.- Comités de fábrica y de taller. Son muy importantes visto el éxito adquirido por los delegados general y de sección infiltrados en todos los centros de trabajo por el Sindicato Único. Merced a estos comisionados, dicho S.U. controló debidamente la cuestión laboral en las ciudades industriales, particularmente en la compleja Barcelona. Periódicamente, comités de industria y delegados deberán coordinar con la Junta Central del Sindicato.

4a.- Recomendable la existencia de Comités de Barriada a los efectos de prestigio y propagación en las barriadas populares de las grandes urbes. A toda costa hay que mantener y mejorar el crédito confederal en la vía pública y otros lugares de concentración obrera.

5a.- Visto de abajo a arriba, el Sindicato es esto: Los trabajadores se aglutinan en su Sindicato respectivo. Cada sector del mismo designa a su delegado a la Junta Central representando en ella a todas las especialidades de la Industria. Secciones y Junta llevarán el conjunto sindical sincronizadamente. Los Comités de Barriada estarán en estrecha inteligencia con el nexo sindical representativo del Sindicato. El sistema federalista será indiscutible en base a la potestad de la Sección y del individuo. Acuerdos, no imposiciones. Los compañeros con cargos serán cumplidores de la voluntad general, no agentes ejecutivos.

6a.- La Federación Nacional de Industria será el centro relacionador de los Sindicatos Inherentes a la misma, para dotar a éstos de una entente nacional, garantizadora de todo plan de defensa y acometimiento con vistas a la obtención de mejoras técnico-económicas, dé seguridad, higiene y respeto en los centros de producción. En más: análisis de las actividades y características de cada oficio comprendido en la Industria a los efectos de capacitación técnica de los trabajadores para el caso de autogestión revolucionaria.

7a.- La Federación Local simple queda anticuada ante el avance de la sociedad capitalista en lo que a técnicas se refiere. Aparte su misión de defensa y ataque para impulsar el mejoramiento de la clase, la F. L. está llamada a estudiar las características morales, económicas y la capacidad industrial, marítima o agraria del terreno en que se desarrolle. Llevar al día el censo de la población obrera y mejorar el sentido de emancipación de la misma insuflándole propagandas libertarias que pueden empezar en la escuela racionalista, preferentemente en las clases nocturnas, convertidas en verdadera escuela de militantes.

8a.- Siempre que lo consideren oportuno, los Comités Regionales podrán Interesar la creación de Comités Provinciales si los Comités Comarcales resultaran insuficientes. Para la formación del Comité Regional la Ponencia se remite al ejemplo de Cataluña, que es como sigue: Cuatro provincias. Cada una de ellas designa dos delegados. Barcelona, residencia del C. R., destaca cinco delegados facilitados por la Federación Local, Resultancia: un Comité compuesto por 13 delegados, 8 ejecutivos y 5 consultivos. No obstante el esquema, cada Regional dispondrá su Comité como entienda oportuno hacerlo.

9a.- El Comité Nacional es la resultante de la estructura sindical, regional y local: Delegación de poderes administrativos y de relación, pero no de determinación. Para asesorarse tendrá sus Plenarias con delegados a éstas asesoradas por la Organización de cada Regional presente en la Plenaria. En la concreción nacional cada Regional será un voto y el Secretario General tendrá la potestad de votante de desempate. Indiscutible el mantenimiento de relación estrecha con la A.I.T. La bifurcación de la CNT. con las Federaciones Nacionales de Industria se realizará mediante Consejos de Economía constituidos por el Comité Nacional y un delegado de cada Federación Nacional de Industria, dándose acceso a dichos Consejos a un delegado de cada Confederación Regional. Como mínimo, la CNT. convocará reunión del Consejo de Economía general una vez cada año para: Estudiar el desarrollo del sistema capitalista en todas sus variantes: Geografía económica, con señalamiento de las fuentes naturales de la riqueza nacional; geografía industrial y agropecuaria; proceso técnico industrial; organización de las explotaciones industriales; procedencia de los capitales aportados a las empresas explotadoras; salarios y duración de las jornadas de trabajo; condiciones de trabajo en relación a la fisiotécnica. Además:
Estudiar los medios de oposición mancomunada al desenvolvimiento antisocial del sistema capitalista; los progresos de capacidad técnico-industrial de las organizaciones sindicales; el estado de las actividades de penetración y gestión de los Comités de Fábrica, Taller, Tajos y Campo; las posibilidades para el asalto de las organizaciones sindicales a la gerencia de la producción y de la economía social.

El sello confederal se propone a 0,20 ptas., con la distribución que se cita:

• Federación local (o comarcal), 2 céntimos.
• Comité pro-presos local, 5 céntimos.
• Comité Regional, 2 céntimos.
• Por publicacions, 2 céntimos.
• Comité pro-presos nacional, 2 céntimos.
• Comitè Nacional, 7 céntimos.

El Sindicato Nacional sólo es recomendable en Ferroviarios, Marina Mercante y Comunicaciones (Correos, Teléfonos y Telégrafos), y para alguna otra industria que pudiera surgir con las características anteriores.
En cuanto al Sindicato Único de Trabajadores, se considera muy recomendable para las localidades menores de 6.000 habitantes.

***

Assistents al Tercer Congrés Confederal de la CNT
Madrid, 11 - 16 de juny de 1931

Cal indicar que alguns delegats representaven més d'un sindicat i fins i tot més d'una localitat. Dels 418 delegats assistents, en tenim referències dels 397 que relacionem.

Delegat Sindicat Localitat

Federats

Abós, Miquel Saragossa

0

Acín Ramón Unificat de Treballadors Barbastro

225

Adalia, Natividad Unificat de Ferroviaris Madrid

0

Aguilar Boixadera, Francisco Metal.lúrgic Lleida

0

Alberola, José Federació Comarcal Manresa-Berga

0

Alcaide, Daniel Federació Comarcal Igualada

0

Alcántara García, J. Federació Local Granada

0

Alcañiz, Gerardo Cambrers Cuenca

24

Alcón Selma, Marcos Indústria del Vidre Barcelona

2.300

Alcrudo, Augusto M. Sanidad Saragossa

10

Alfarache, Progreso Comitè Nacional Barcelona

0

Algaba, Pedro Obrers Agrícoles Còrdoba

2.500

Alonso, Avelino Metal.lúrgic Gijón

3.000

Alorza, Alberto Transport Saragossa

282

Altamir, Miquel Comitè Pro-Presos Madrid

0

Álvarez, Ángel Oficis Varis Oviedo

15

Álvarez, Francisco Ram de l'Edificació Huelva

1.100

Álvarez, Martín Centre Obrer Agricultor Fernán Núñez

900

Amposta, Pedro Construcció Sitges

0

Andivia, Enrique Aigua i Electricitat Huelva

100

Arama Agenjo, M Comunicacions Santander

0

Arans, Joan Treballadors Vilanova i la Geltrú

3.600

Aranzaez, Saturnino Treballadors Sestao

855

Arcas, Juan Construcció Sevilla

0

Arguiles, Dionisio Construcció Badalona

0

Arias, Agustín Construcció Málaga

5.500

Arín, Francesc Comitè Nacional Barcelona

0

Arlandis, Hilari Arts Gràfiques Terrassa

97

Arroyo, Sebastián Transport Huelva

0

Artoneda, Ramon Comitè Nacional Barcelona

0

Augé, Marcelo Barbers Manresa

70

Aznar, Joaquin Construcció Saragossa

5.000

Baeza, Emilio Metal.lúrgic Alicante

550

Baldó, Rafael Comitè Nacional Barcelona

0

Ballester, Vicente Confederació Regió Andalusa Cádiz

Ballesteros, José Unificat de Treballadors Paterna de la Rivera

500

Barrientos, Vicente Federació Local Barcelona

0

Bayón, Miquel Unificat de Telèfons Madrid

0

Bejarano, Santos Higiene Madrid

100

Bel, Gil Treblladors del Camp Utebo

280

Bellido, Francisco Unificat de Treballadors Montcada (Bcn)

894

Bellot, Manuel Oficios Varios Monovar

0

Bellvert, Pedro Pell Barcelona

0

Beltrán, Miquel Tèxtil Sabadell

7.000

Benito, Feliciano Fusters Madrid

900

Benito, Lorenzo Sanitat de Catalunya Barcelona

1.460

Bernabeú, Álvar Metal.lúrgic Badalona

2.000

Bilbao Santiago Construcció Barcelona

24.000

Blanco, José Ma. Boters del Port A Coruña

40

Blanco, Segundo Confederació Regional Gijón

0

Blanquer, Antonio Oficios varis Villena

130

Bolado, Pelayo Gastronòmic Madrid

1.200

Bono, Vicente Societats Obreres Carcagente

100

Borràs, Jacinto Unificat de Treballadors Cercera

180

Botella, Francisco Ferroviari Alicante

250

Bragado, Dalmacio d'Obrers Vigo

312

Bravo, José Informatiu Cádiz
Buendia, Leonardo Societat Obrera "Progreso" Beniasán

300

Bueso, Adolfo Arts Gràfiques Barcelona

0

Caballero, Manuel Ferroviari Còrdoba

638

Cabreja, Avelino Cambrers Calahorra

40

Caja, Prudencia Arts Gràfiques Burriana

250

Calderón, Emilio Fusta Sevilla

5.273

Campos, Francisco Transport Badalona

290

Canario, Cristóbal Cambrers Osca-Saragossa

100

Cané, Pere Alimentació Badalona

1.103

Cañete, José Ferroviaris La Roda

154

Cañizares, Tomàs Pell Barcelona

7.000

Carbó, Eusebio Va presidir la 9a sessió Barcelona
Carbonero, Faustino Comunicacions Gijón

250

Caro, Diego Transports Sevilla

750

Carrasco, Juan Metal.lúrgic Sevilla

334

Casado, Manuel Agricultors Santiponce

800

Casares, Juan Federació Local Sevilla

0

Castejón, José Fusta Sevilla

0

Castillo, Bautista Construcció Barcelona

0

Ceres, Ángel Secció O. "Nosotros" ? Montejaque

200

Cerveró Basaro, R Telèfons València

459

Cerviño, José Peons A Coruña

800

Chiva Juan Fabril i Tèxtil Barcelona

30.000

Chueca, Miguel Fusta Saragossa

2.000

Cinca, J. Arts Gràfiques Sabadell

114

Colis, José ? Esparraguera

1.500

Coll, José Unificat de Treballadors Olesa de Montserrat

1.500

Collado, Edmundo Fusters Santiago

330

Colomer, Ramón Fusta València

4.750

Corbella, José Construcció Manresa

560

Corney, Miquel Unificat de Treballadors Premià de Mar

200

Cortán, Manuel Gastronòmic Madrid

0

Cortés Joaquín Fabril i Tèxtil Barcelona

0

Cots, Joan Fabril i Tèxtil Badalona

5.500

Crespo, Francisco Transports Sevilla

0

Crosas, José Suro-tapers Palafrugell

400

Cuatrecases, Josep Metal.lúrgic Igualada

200

Cuitad, Francisco Obrers Agrícoles Carmona

3.350

Das, Jesús Sabaters A Coruña

240

Delegat Comitè Regional Obreres de la Llar Gijón

70

Delegat Comitè Regional Oficis varis Gijón

110

Delegat Comitè Regional Sucrers Gijón

50

Delegat Comitè Regional Oficis Varis Infiesta

120

Delgado, José Alimentació Huelva

1.500

Delmonte, Felipe Federació Obrera Navalmoral

830

Díaz, Alfredo del Vidre Gijón

550

Díaz, Luís Associació d'Espectacles A Coruña

66

Díaz, Salvador Llum i força Gijón

130

Díez, Galo Unificat de Treballadors Rentería

50

Dieztrez, Gregorio Vidre Sevilla

0

Doménech, Juan Indústria del Vidre Barcelona

0

Doménech, Ricardo Federación Local Terrassa

0

Domingo, Carmelo Automòbil Barcelona

0

Domínguez, Luís Oficis Varis Ceuta

1.046

Ejarque, Antonio Metal.lúrgic Saragossa

2.200

Escobar, Benjamín Informatiu ? Mieres

0

Escudero, Esteban Unificat de Treballadors Tarragona

989

Esgleas, Germinal Unificat de Treballadors Blanes

413

España, José Fabril i Tèxtil València

2.000

Espejo, Antolín Ferroviari Còrdoba

106

Espinosa Cepeda,C. Llauners i similars A Coruña

117

Espuces, Jaume Metal.lúrgica Mataró

200

Expósito, Francisco ? Melilla

0

Falomir, Pedro Unificat de Xofers Madrid

75

Farré, Joan Ferroviaris Lleida

0

Fenollar, Francisco Metal.lúrgics València

4.400

Fernández Cordal, E. Calaixistes-Serredadors A Coruña

225

Fernández, Antonio Oficis varis Lora del Río

0

Fernández, Francisco Alimentació Gijón

1.235

Fernández, Jesús Construcció urbana Cádiz

600

Fernández, Manuel Unificat de Treballadors El Ferrol

50

Fernández, Manuel Oficis Varis Madrid

112

Fernández, Manuel Agrupació de Cambrers Málaga

750

Fernández, Progreso Unificat de Treballadors Jàtiva

571

Fernández, Vicente Professions i Oficis varis Santander

30

Ferrer, José Treballadors Villajoyosa

1.200

Figueras, F. Unificat de Treballadors Navarcles

900

Figueras, J. Unificat de Treballadors Santpedor

450

Figueras, Joan Fabril i Tèxtil Manresa

3.200

Flores, Acracio Productes Químics Barcelona

5.000

Floret, Miguel Marítima i Terrestre Alicante

0

Franco, José Oficis varis Lora del Río

2.016

Galcerán, Jaume Art Fabril Mataró

0

García, Basilio Gastronòmic Albacete

60

García, Ceferino Puertollano (+18 poblacions)

1.361

García, Clodoaldo Agricultors Espejo

600

García, Cristóbal Construcció Múrcia

520

García, Emilio Construcció Gijón

2.518

García, Jaime Tranport Gijón

890

García, Lorente, Pedro Forners Cartagena

198

García, Lorenzo Barbers Barcelona

1.200

García, Luís Llum i força Barcelona

3.800

García, Oliver, Joan Treballadors Alforja

78

García, Ramón Transport Barcelona

0

García, Ramón Obrers del Municipi Gijón

280

García, Valentín Escritors-Periodistes Madrid

0

García, Valentín Unificat de Treballadors Vitoria

400

Gascuña, Antonio Sanitat Madrid

0

Germán, Manuel Comitè Nacional Barcelona

0

Germinal Domingo Unificat "El Yunque" Barcaldo

250

Gil, Bartolomé Regional de Seda i Annexos Múrcia

300

Gil, José Transport Huelva

590

Godet, Vicente Alimentació Barcelona

6.000

Gómez, Alejandro Cambrers Logroño

80

Gómez, Francisco Oficis Varis Castro del Rio

0

Gómez, J. Metal.lúrgic Barcelona

0

Gomis, Vicente Federació Local Alicante

0

González, Adolfo Tramviaires Gijón

95

González, Aranda Perruquers Sevilla

400

González, Avelino Confederació Regional Gijón

0

González, Emiliano Ferroviari Gijón

130

González, Francisco Construcció Sitges

900

González, Gabriel Federació Obrera Perdella de Mata

700

González, José Construcció Sevilla

9.500

González, M. Mateo Cambrers Manresa

54

González, Manuel Treballadors Cieza

2.500

González, Miquel Paletes Madrid

1.000

González, Pedro F. Andaluces ? Málaga

1.400

González, Santiago Cirage Francaise ? Santander

80

Goraz, Francisco Oficis varis Segorbe

63

Gracia, Victorio Regional Aragonesa Saragossa

0

Granados, José Federació del Treball Almodóvar del Rio

170

Grau, Josep Construcció Badalona

1.050

Guerrero, Salvador Cambrers Ronda

90

Guijarro, Luís Unificat de Treballadors Tremp

1.010

Guinovar José Unificat de Treballadors Beceite

600

Gutierrez, Teófilo Oficis Varis La Felguera

200

Hermida, Juan Forners A Coruña

125

Hernández, Miguel Unificat de Treballadors Valladolid

150

Higareda, Manuel Obrers del Metall Santander

54

Hordal, Emilio Obrers Cervecers A Coruña

60

Ibarra, Manuel Vestir Málaga

100

Iglesia, Niceto de la Arts Gràfiques Gijón

250

Iglesias, Francisco Treballadors Celrà

82

Iglesias, Manuel Emigración (sic) A Coruña

20

Isgleas, Francisco Suro-tapers Cassà de la Selva

50

Iturbe ? Sevilla

0

Jiménez Fernández, J Ferroviaris d'Andalusia Martos

450

Ladrón de Guevara, M. Telèfons Barcelona

0

Landerán, Pedro Federació Gastronòmica Madrid

0

Larrea, Asensio del Vidre Bilbao

75

Lilesca, Luís Metal.lúrgic Granada

310

Llop, José Barbers Barcelona

0

López Vázquez, José Alimentació Sevilla

0

López, Bernardo Metal.lúrgic. Málaga

1.350

López, Leandro Aigua Gas i Electricitat València

500

Lozano, Joaquin ? Elx

249

Lubero, Feliciano Unificat de Treballadors Logroño

2.500

Luso, Luís Teléfonos Madrid

0

M.Ciurana, José Fusta Barcelona

0

Madrid, Julio Unificat de Treballadors Benaguacil

400

Maldonado, Federico Telèfons Barcelona

0

Manrique, Tomàs Metal.lúrgics València

0

Marcó Bautista Transport Barcelona

17.900

Marco, Narciso Unificat de Treballadors Canet de Mar

200

Margalef, José Camperols Morón de la Frontera

2.500

Mari Gresse, H. Oficis varis Vinalesa

200

Marí, Honorato Oficis Varis Alfara del Patriarca

350

Martí, Emilio Treballadors Industrials Valls

500

Martín, Jerónimo Paletes La Felguera

200

Martínez, Avelino Treballadors del Port Gijón

400

Martínez, Francisco Higiene Madrid

0

Martínez, José Metal.lúrgic Cartagena

1.000

Martínez, José Unificat de Ferroviaris Madrid

427

Martínez, Julián Unificat de Ferroviaris Madrid

0

Martínez, Modesto Construcció Barcelona

0

Martínez, Rosendo Lampistes i metal.lúrgics León

217

Martínez, Segundo Espectacles Públics Barcelona

982

Martínez, Servet Indústria Vidriera Saragossa

230

Mascarell, Manuel Vidre Mataró

0

Matamoros, Palmiro ? Madrid

0

Maverger, Manuel Indústria Vidriera València

200

Mavilla, José Treballadors Bilbao

522

Mayón, Miquel Teléfonos Madrid

80

Medina, Aquilino Camperos i Oficis varis Villaviciosa (Còrdova)

700

Medina, Juan Fusta Granada

932

Mejía, Manuel Oficis Varis Alcalá de Guadaira

4.822

Melchor, Enrique Unificat de Treballadors Pamplona

182

Melich, Juan Treballadors Cornella

1.500

Méndez, Juan Vidre Sevilla

585

Mendiola, Miguel Treballadors Arroyo Molino de León

200

Meseguer, Juan Marítima i Terrestre Alicante

750

Ministral, Loroneo Ferroviari Barcelona

0

Mira, Emilio Alimentació Alcoi

170

Moix, Josep Barbers Sabadell

10

Molist, Ramón Art Fabril Mataró

3.000

Monroy, Florentino Electricitat León

35

Montes, Manuel Despertar Marítimo A Coruña

700

Montilla, Bartolomé Oficis Varis Castro del Rio

1.200

Montserrat, Juan Fabril i Tèxtil Barcelona

0

Mora Boliches, V. Alimentació València

2.100

Moradol, Marciano Textil y Fabril Saragossa

1.500

Morales, Cándido Fabril i Tèxtil Alcoi

3.100

Morales, José Construcció Alicante

3.000

Moreno, Antonio Aigua, Gas i Electricitat Madrid

225

Moreno, Jacinto Cambrers San Sebastián

65

Moreno, José Telèfons Barcelona

0

Moreno, Juan(+) Ramón Cambrers Sevilla

0

Morey, José Indústria Vidriera Cornella

280

Muñoz, Enrique Treballadors Alameda

200

Navarro, Jesús Unificat de Treballadors Tardienta

500

Noguera, Julián Federació Local Granada

0

Noverges, Manuel Unificat de Vidriera i Annexes Olleria

368

Olegaray, Manuel Tèxtil Tarragona

125

Oliveira, Joasé Alimentació Sevilla

3.100

Olivo, José Mercantil Barcelona

2.500

Ollé, Francisco Treballadors Vallmoll

95

Ordóñez, Emilio Treballadors del Port Gijón

0

Ordóñez, Enrique Unificat de la Fusta Málaga

600

Oriol, Benito Art Fabril Berga

1.500

Orobón Fernández, Valeriano ? ?

Ortega, Manuel Metalgraf ? Sevilla

607

Padilla, Miquel Agrícola Peal de Becerro

1.050

Páez, Francisco Treballadors Lebrija

1.000

Palau, Manuel Arts Gràfiques Lleida

50

Palma, Eduardo d'Intelectuals Barcelona

200

Palma, Eduardo Unificat de Treballadors Gelida

700

Palomar, Màximo Comitè Pro-Presos Madrid

0

Parada, Luís Llum i força Barcelona

0

Paré, José Treballadors Sant Feliu de Codines

200

Parera, Artur Oficis Varis Sant Sadurní d'Anoia

800

Parra, Diego Confederació Llevantina València

0

Parrado, Rafael Transport Málaga

1.300

Pascual, Bartolomé Unificat Terrestre València

0

Pastor, Antonio Tèxtil Alicante

1.200

Pastor, José Unificat de Treballadors Petrel

180

Patiñó, José Cambrers i similars A Coruña

250

Paulet, Antonio Fusta Madrid

0

Peiró, Joan Federació Nacional Vidriera Mataró

0

Pelegrí, Francisco Ferroviaris Lleida

0

Peña, Rafael Fabril i Tèxtil Sevilla

1.200

Pereira, José Alimentació Sevilla

0

Perera, Arturo Comitè Regional Catalunya Barcelona

0

Pèrez López, J. Socieat d'Obrers Cañetes de las Torres

1.216

Pérez, Amadeo Cànem Granada

150

Pérez, Ceferino Fusta Alicante

670

Pérez, Manuel Vestir Barcelona

0

Pérez, Manuel Comitè Regional del Nord Bilbao

0

Pérez, Rubén Pell Saragossa

1.600

Pestaña, Ángel Comitè Nacional Barcelona

0

Picón, Manuel Cambrers Sevilla

365

Pijoán, Joaquín Arts Gràfiques Barcelona

4.300

Piñero, Francisco Alimentació Sevilla

0

Piñón, Camíl Transport Barcelona

0

Piqueras, José Treballadors Grao

1.000

Pleyán, Enrique Unificat de Treballadors L'Hospitalet de Llobregat

9.246

Pombo, Manuel Picapedrers A Coruña

250

Porté, Ramón Treballadors del Camp Valls

200

Prieto, Herminio Metal.lúrgic La Felguera

3.000

Puente, Francis Telèfons Barcelona

0

Puente, José del Obrers Agricultors La Rinconada

4.700

Puig, Espartaco Art Fabril i Tèxtil Terrassa

8.000

Puig, Lluís Treballadors Martorell

700

Pujol, José Unificat de Treballadors Vilassar de Dalt

250

Pujol, Mariano Fusta Lleida

250

Ramos, Joaquín Siderometal.lúrgic Sagunto

782

Ramos, José Ferroviari Barcelona

5.000

Reina, Francisco Ferroviarios M.Z.A. Sevilla

360

Répide, Pedro de Escritors-Periodistes Madrid

60

Rey, Ceferino Únic de miners Mieres

9.000

Rey, David Treballadors Tàrrega

0

Ribas, Ramón "El Obrero Instrut" (sic) Soneja

86

Rico Cobos, Mario Transport El Ferrol

400

Riera, Jerónimo Metal.lúrgic La Felguera

0

Rigol, Miquel Construcció Palma de Mallorca

125

Ripoll, José S.F.Asociació Alicante

393

Rivas, Manuel Comitè Nacional Barcelona

0

Robusté, José Comitè Regional Catalunya Barcelona

0

Roca, Vicente Automòbil Barcelona

1.400

Rodríguez, Emilio Obrers municipals A Coruña

210

Rodríguez, Fèlix Fusta Madrid

500

Rodríguez, Francisco Ferroviaris Oviedo

100

Rodríguez, Gumerdo Federació de Treballadors Tuy

500

Rodríguez, Jaime Sabaters manuals A Coruña

100

Rodríguez, Juan Oficis del Port A Coruña

170

Rodríguez, Manuel Metal.lúrgic. Madrid

500

Rodríguez, Miguel Camperols i Oficis Varis Churriana

600

Rodríguez, Victoriano Barbers Carmona

19

Romeu, José Oficis Varis Alcacer

200

Rosas, José Tèxtil Sabadell

0

Rosquillas Magriña, Jaume Construcció Mataró

700

Rost, Esteban Federació Comarcal Manresa-Berga

0

Roy (o Roig), Julio Construcció Santander

577

Rucios, José Dependents de Comerç A Coruña

415

Rueda, Juan Construcció València

0

Sabat, Marcelino Metal.lúrgic Terrassa

501

Sabater, Ramon Arts Gràfiques Puigcerdà

250

Sáez, Ernesto Tramviaires Gijón

0

Sagó, Moisés Cambrers i similars El Ferrol

64

Salceda, Bernardo Oficis varis Soria

0

Salvador, Juan Obrers del Camp Tocina

400

San Agustín, Valeriano Alcoholer-Sucrer Saragossa

1.910

Sánchez C. Metal.lúrgic Barcelona

0

Sanchez Isidro Productes Químics Barcelona

0

Sanjuán, Cristóbal Treballadors Sardanyola-Ripollet

1.150

Sanjuan, Pablo Treballadors del Camp Novellas

80

Sanmartín, Antonio Fusta Barcelona

10.500

Sanromán, José Vidre Sevilla

0

Santamaría, Francisco Tramviaires Granada

380

Sanz, José Comunicacions Sevilla

221

Sanz, Mariano Contractes Ferroviaris León

116

Sanz, Ricardo Mercantil Barcelona

0

Sanza, Juan Oficis varis Soria

478

Saya, Miquel Federació Local Sevilla

0

Segovia, José Unificat de Treballadors Jimena de la Frontera

1.050

Seres Rodriguez, A. Pell Málaga

100

Serrano, Alfonso Metal.lúrgic Sabadell

1.400

Sesé, Miguel Treballadors Girona

90

Solar, Vicente del Arts Gràfiques Santander

30

Soler, Antonio Construcció Sabadell

1.000

Soler, Vicente Indústria del Vidre Badalona

1.500

Soria, Eduardo Metal.lúrgic Saragossa

0

Sória, Juan Ferroviari Bobadilla

350

Sotomayor, Nicasio A. Sanitat Madrid

0

Sturles, Ángel Pell Santander

37

Suárez, Constantino General de Xofers Gijón

133

Suárez, Eduardo Barbers A Coruña

86

Suárez, José-R. Fusters A Coruña

520

Tejedor, Genaro Metal.lúrgic Barcelona

29.350

Terrade José Vestir Barcelona

10.000

Torrén, Miguel Comunicacions Saragossa

0

Torres, Antonio Paletes i Similars Còrdoba

2.750

Torres, Domingo Unificat Terrestre València

6.000

Torres, Felipe Alimentació Málaga

1.300

Trigo, Fernando Treballadors Súria

400

Trigo, Francisco Sanitat Madrid

195

Val, Baldomero del Barreters i Similars Gijón

110

Valdés, Juan Regional de la Fusta Manresa

600

Valls, Agusto Indústria del Vidre Barcelona

0

Valls, Vicente Alimentació Barcelona

0

Vàzquez, A. Gregorio Comerç El Ferrol

96

Vázquez, Benardino Comunicacions Vigo

0

Vidal, Marcel Federació Comarcal Granollers

2.300

Villalonga, Guillermo Pell Palma de Mallorca

350

Villanueva, Joaquín Productes Químics Badalona

1.364

Villaverde, José Treballadors Villagarcía

700

Vimes, Juan Camperols i Oficis Varis Constantina

2.700

Xena, José Unificat de Treballadors Fígols

2.000

Zaplana, Juan Teléfonos Madrid

0

Zímerman, Carlos Unificat de Treballadors La Línea

2.100www.veuobrera.org

Escriu-nos