---

Proposició signada per Ángel Pestaña i Salvador Seguí sobre la retirada de la CNT de la III Internacional aprovada per la Conferència de Saragossa

---

Al Ple:

Considerant que el fet d'haver-se adherit la CNT a la Tercera Internacional, organitzada i constituïda pels elements dirigents de la revolució russa, més que a una coincidència de principis, va obeir a la simpatia que entre el proletariat d'Espanya, i del món reflectia el gest revolucionari rus, i no que l’actuació futura de la CNT quedés hipotecada per la dita adhesió;

Considerant que les circumstàncies anormals en què el proletariat espanyol es desenvolupava en nomenar-se la Delegació al Congrés constitutiu de la ISR va impedir que la classe treballadora espanyola o els seus representants autoritzats poguessin determinar, orientacions o línies de conducta que s’ha de seguir, raons per les quals no poden les organitzacions espanyoles subscriure ni acceptar els acords que la dita Delegació prengués;

Considerant a més a més que el caràcter marcadament polític i partidista que es dóna a la Tercera Internacional i a la ISR discrepen fonamentalment dels principis que sustenta la CNT;

Considerant que adoptar resolucions definitives pel que fa a si la CNT deu o no continuar adherida a la ISR no competeix a les facultats d’un Ple.

Considerant que els acords d’un Congrés només per un altre Congrés poden ser revocats, sense que això impedeixi que pugui en principi un Ple de la CNT prendre acords sobre acords de Congressos anteriors, acceptant, en canvi, les resolucions del Ple sense donar-les caràcter definitiu, però sí d’orientació i de consell;

Considerant que la qüestió de romandre o de retirar-se de la ISR apassiona intensament, a la classe treballadora espanyola, i que si no es prengués una resolució qualsevol pogués produir fortes pertorbacions en aquest estat de violència moral en què fins ara ens hem desenvolupat;

Per al bon funcionament orgànic de la CNT, i que la nostra participació en la dita conferència no vulnera els principis de la Confederació ni els acords presos al Congrés de desembre de 1919 al Teatre de la Comèdia de Madrid, ja que aquests es van encaminar que la Confederació s’adherís a una organització sindical internacional independent de tot partit polític;

Considerant que problema tan transcendental requereix el beneplàcit i l’acord en ferm de la majoria dels Sindicats de la CNT;

Considerant que perquè aquest acord de separar-nos de la Tercera Internacional i de la ISR posseeixi la màxima autoritat que resolucions de tanta transcendència han d’estar revestides davant el proletariat nacional i internacional, creu el Ple necessari sotmetre a la deliberació dels Sindicats la resolució definitiva, ja que la reunió d’un Congrés no pot fer-se amb la pressa que les circumstàncies exigeixen, es proposa:

Primer: Que el Ple de la CNT, reunit a Saragossa l'11 de juny de 1922, en el que es troben representats nombrosos militants i les organitzacions següents: (veieu nota), accepta en principi la separació de la Confederació de la ISR; però considerant que les facultats d’un Ple no arriben a poder revocar un acord d’un Congrés sotmet a la consideració de tots els Sindicats la separació definitiva de la CNT de la ISR i de la Tercera Internacional i l’adhesió de la CNT a tots els intents que es facin per a l’organització d’una Internacional Sindical Revolucionària, autònoma de tot partit polític, sigui del matís que sigui.

Segon: Que per realitzar el «referèndum» es concedeixi un termini màxim d’un mes; acabat aquest, queda facultat el Comitè executiu de la CNT per prendre una resolució definitiva d’acord amb el criteri sustentat per la majoria dels Sindicats que contestin al «referèndum» i que integrin la CNT.

Tercer: Acabat el «referèndum», el Comitè procurarà fer-ho públic com més aviat millor, per a coneixement de tots els Sindicats.

Saragossa, 11 de juny de 1922

---

Escriu-nos

---